แจ้งข่าวการปรับปรุงสคริป - ADS2009 OUTSOURCE BOARD SUPPORT