จะเข้ามาบอกว่อบหวังว่าคงไปได้สวยาเสร็จได้4วันอันดับ24แล้วแอบหวังว่าคงไปได้สวย - เสนอแนะ-ติ-ชม จากสมาชิก - ADS2009 OUTSOURCE BOARD SUPPORT